Bài viết liên quan cho blogger-Blogspot

Posted On / Leave a Comment

Đã có rất nhiều blogger chia sẻ thủ thuật này, trong bài viết SEO blogger toàn tập mình đã đề cập đến phần bài viết liên quan cho BloggerTạo bài viết liên quan giúp cho người xem dễ dàng xem được những bài cùng chuyên mục khi đọc hết 1 bài viết, điều đó giữ chân khách ở lại lâu hơn khi xem trang của các bạn. Tăng số lượng page views page của blog bạn
Cutiseo xin tổng hợp tiện ích bài viết liên quan cho blogger của các trang cho các bạn tham khảo và lựa chọn mẫu riêng cho mình.

Cách làm: 

Đăng nhập Blogger => Mẫu => Chỉnh sửa HTML => thêm đoạn code sau vào trước  </herad><!-- Start Related posts by Cuti -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var relatedTitles=[],relatedTitlesNum=0,relatedUrls=[],thumburl=[];
function related_results_labels_thumbs(f){for(var e=0;e<f.feed.entry.length;e++){var g=f.feed.entry[e];relatedTitles[relatedTitlesNum]=g.title.$t;try{thumburl[relatedTitlesNum]=g.media$thumbnail.url}catch(h){s=g.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),thumburl[relatedTitlesNum]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"undefined"!==typeof defaultnoimage?defaultnoimage:"http://2.bp.blogspot.com/-ZYEoT49P-FE/TvRI5TVi9nI/AAAAAAAAANQ/MWa3EA0geCM/s1600/noimage-namkna-blogspot-com-ngoctra.png"}60<relatedTitles[relatedTitlesNum].length&&
(relatedTitles[relatedTitlesNum]=relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0,60)+"...");for(var i=0;i<g.link.length;i++)if("alternate"==g.link[i].rel)relatedUrls[relatedTitlesNum]=g.link[i].href,relatedTitlesNum++}}
function removeRelatedDuplicates_thumbs(){for(var f=[],e=[],g=[],h=0;h<relatedUrls.length;h++)contains_thumbs(f,relatedUrls[h])||(f.length+=1,f[f.length-1]=relatedUrls[h],e.length+=1,g.length+=1,e[e.length-1]=relatedTitles[h],g[g.length-1]=thumburl[h]);relatedTitles=e;relatedUrls=f;thumburl=g}function contains_thumbs(f,e){for(var g=0;g<f.length;g++)if(f[g]==e)return!0;return!1}
function printRelatedLabels_thumbs(f){for(var e=0;e<relatedUrls.length;e++)if(relatedUrls[e]==f||!relatedTitles[e])relatedUrls.splice(e,1),relatedTitles.splice(e,1),thumburl.splice(e,1),e--;f=Math.floor((relatedTitles.length-1)*Math.random());e=0;0<relatedTitles.length&&document.write("<h2>"+relatedpoststitle+"</h2>");for(document.write('<div style="clear: both;"/>');e<relatedTitles.length&&20>e&&e<maxresults;)document.write('<div class="lienquan"><a style="text-decoration:none;padding:3px;float:left;"'),
document.write(' href="'+relatedUrls[f]+'"><img style="width:185px;height:145px;border:1px solid #A8A8A8;padding:4px;background:#fff;margin-right:4px; float: left;" src="'+thumburl[f]+'" /><span style="color: #006633;font-family: Arial;font-size: 12px;font-weight: normal;text-align: justify">'+relatedTitles[f]+"</span></a></div>"),e++,f<relatedTitles.length-1?f++:f=0;document.write("</div>");relatedUrls.splice(0,relatedUrls.length);thumburl.splice(0,thumburl.length);relatedTitles.splice(0,relatedTitles.length)}
;
//]]>
</script>

<style type='text/css'>
#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:auto;box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;}

#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2}
.lienquan {background: #f5f5f5;height:200px;float: left;padding-left: 1px;width: 205px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em}
  .related-posts {margin: 0;padding: 0;font-size:14px;font-weight:bold}
.related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px}
.related-posts ul li {background: url(http://4.bp.blogspot.com/-8EfGXPXZ0DA/UZBf8DbGwHI/AAAAAAAAVEQ/yiOTolWkyCc/s1600/icon.jpg) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

<!-- End Related posts by Cuti -->
Tiếp theo bạn tìm đến
<b:include data='post' name='related-posts'/>
Và chèn đoạn code sau vào sau nó:
<!-- Related posts by Cuti -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <div style='margin-bottom:5px;clear:both'/>
<span style='background-color: white; color: #004175; font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 20px; text-indent: 10px;'>Các tin khác</span>
<div class='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
</div>
<div class='clear'/>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=6;
var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
<div class='clear'/>
</b:if>
<!-- Related posts by Cuti -->

Chúc bạn thành công

Quảng cáo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét